ΤΕΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Οδοντοτεχνικές εργασίες, μερικές οδοντοστοιχίες, επισκευές, προσθήκη οδόντων.
Όλους τους συνδέσμους ακριβείας, φρεζαριστά.